Qui som?

Les clíniques jurídiques: millora de l’aprenentatge i transferència de coneixements

Una clínica jurídica és un espai de formació teòrica i pràctica en què es presta un servei a la comunitat, treballant per trobar la solució a problemes que afecten a persones en risc d’exclusió social i en la defensa d’interessos públics.

Tot i la diferent tipologia que poden presentar, les clíniques jurídiques, molt conegudes en l’ensenyament universitari dels països angloamericans, tenen com a principals finalitats:

  • Permetre el contacte directe de l’estudiant amb casos reals, de la mà d’un professional i sota la supervisió de professorat universitari (d’aquí l’expressió “clínica”, ja que recorda al sistema de pràctiques de la professió mèdica).
  • Retornar a la societat part de la inversió que es fa en l’ensenyament públic superior, tenint incidència directa i real en la solució de problemes.
  • Donar resposta als col·lectius que, en cada moment, puguin resultar més vulnerables i tinguin menys possibilitats d’accedir a suport legal.
  • Treballar a l’espai universitari problemàtiques socials que tendeixen a quedar-ne al marge.

Aquestes tres finalitats caracteritzen les diferents Clíniques jurídiques que integren el Projecte de “dret al Dret” de la Universitat de Barcelona. En el cas concret de la Clínica Jurídica de Dret Immobiliari i Mediació Residencial, els seus trets diferencials són:

  • La formació de Dret privat del professorat que la integra.
  • L’interès en el Dret privat dels alumnes que segueixen el programa d’aquesta clínica.
  • L’experiència pràctica de l’Associació ProHabitatge, que col·labora estretament amb la Clínica des dels seus inicis, en l’àmbit residencial i l’atenció a col·lectius vulnerables.
  • La tasca col·laborativa que duu a terme amb altres entitats dedicades a l’àmbit residencial.
  • Els coneixements i el treball aportat per col·laboradors especialment qualificats i implicats amb el projecte.
  • La consegüent possibilitat de formular propostes i oferir alternatives en situacions de conflicte residencial, especialment freqüents en el moment actual.

Orígens de la Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial

En el moment en què s’implantaven els estudis corresponents al Grau en Dret, el curs 2009-2010, sis professores del Departament de Dret civil de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, responsables de sengles grups del curs de Dret civil, Dret de la persona, ens vam proposar replantejar la manera com tradicionalment s’han formulat els casos pràctics en l’àmbit de la nostra disciplina. L’objectiu que perseguíem era clar: es tractava de sortir, tant el professorat com els alumnes, de les nostres respectives “zones de seguretat”, on les respostes són pràcticament sempre correctes o incorrectes. La realitat és, òbviament, un ventall de grisos i no hi havia cap raó per pensar que els alumnes de primer curs de Grau no havien de començar la seva formació universitària tenint aquesta premissa ben present. Aquesta proposta va ser reconeguda com a Projecte d’Innovació Docent (2009-PID-UB/39), amb el títol “Fonaments per a una clínica legal en Dret privat”.

Tal com es desprèn d’aquesta denominació, la idea era començar a preparar a estudiants perquè poguessin, en els cursos superiors del Grau, enfrontar-se amb problemes reals, des de, i amb el suport de, la Facultat, a l’estil de les clíniques legals dels països angloamericans, que proporcionen a l’estudiant la possibilitat d’un aprenentatge pràctic supervisat de gran qualitat, al mateix temps que donen resposta a qüestions socials que difícilment serien ateses per altres canals.

Aquests objectius de fons i una sintonia quant a la implicació social que s’espera de la universitat pública van conduir al fet que, ja durant el curs 2009-2010, s’establissin forts llaços amb el Projecte “dret al Dret”que portava ja tres anys llargs en funcionament, de la mà, bàsicament, de professorat de les àrees de Dret públic, tradicionalment més sensibles a les qüestions de les quals s’ocupa l’educació clínica del Dret. Fruit d’aquesta inicial cooperació va néixer la Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial.

En l’àmbit acadèmic, recentment la Clínica ha rebut reconeixement per mitjà de diferents projectes competitius d’innovació docent (2012PID‐UB/031) i de divulgació dels resultats de la recerca (2012ACDC-0004).

Entitats i institucions col·laboradores

col·laboradores
La Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial duu a terme les seves activitats gràcies a la iniciativa del professorat implicat, que posa el seu coneixement a disposició dels objectius del projecte, dels alumnes que opten per aquesta alternativa d’aprenentatge i transferència de coneixements, dels col·laboradors que ens ajuden amb la seva empenta i experiència, però també gràcies al suport de l’associació ProHabitatge, d’Alter – Serveis Integrals de Mediació, dels Registradors de Catalunya, de Provimad i de la Secretaria d’Universitats i Recerca i a la col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
La Clínica també col·labora amb entitats del tercer sector i té signats convenis a aquest efecte; així succeeix, per exemple, amb la Fundació Ser.Gi o amb el Casal dels Infants.