Arrendaments urbans

En els apartats que segueixen, es presenten les principals qüestions regulades per la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans (LAU) i les seves modificacions, pel que fa als arrendaments d’habitatge. Les indicacions que es donen es refereixen exclusivament a contractes signats a partir de l’entrada en vigor de la modificació de LAU, el proppassat 6 de juny de 2013, i no es contemplen qüestions relatives al lloguer de locals de negoci, ni als apartaments turístics. Tot i això, si teniu consultes sobre qüestions no cobertes per aquests apartats, procurarem ajudar-vos igualment.

Cal tenir en compte que les parts del contracte són: l’arrendador (que cedeix l’ús de l’habitatge a canvi d’una renda) i l’arrendatari (que gaudirà de l’habitatge a canvi de pagar una renda).

Qüestions a tenir en compte abans de signar un contracte de lloguer

La renda

Despeses de comunitat i similars

Elevació de la renda per millores

Actualització de la renda

Durada del contracte

Conservació de l’habitatge

Obres de millora

Sotsarrendament

Venda de l’habitatge llogat

Subrogació en el contracte

Fiança

Avalloguer

Resolució del contracte