Arran de la recent publicació de la Llei 1/2013 i de la STS sobre clàusules sòl, us poden interessar les següents informacions:

Si l’entitat financera ja ha iniciat el procediment d’execució hipotecària, tingueu present que el vostre advocat disposa del termini d’un mes (fins el 14 de juny) per al·legar l’existència de clàusules abusives que hagin determinat l’execució o la quantia per la qual es va despatxar. En molts casos, l’existència de potencials clàusules abusives no frenarà l’execució, però la possibilitat d’al·legar que existeixen sí que endarrerirà lleugerament el procés.

D’altra banda, el jutge ha d’atorgar un termini de 10 dies per tal que l’entitat financera recalculi els interessos moratoris.

Si teniu quotes pendents i/o esteu pagant amb retard, tingueu en compte que els interessos moratoris que s’apliquen al vostre rebut no poden excedir del 12%. És possible que tingueu pactat un interès moratori superior i que l’entitat financera us el continuï aplicant. Atès que no es tracta de grans quantitats, heu de valorar com afectaria les negociacions que tingueu amb l’entitat el fet de reclamar que se us apliqui només el nou interès moratori.

D’altra banda, si compliu els requisits de l’art. 3 del Reial Decret Llei 6/2012 (reformat), l’interès moratori no pot superar l’interès remuneratori incrementat en dos punts. Així, si teniu pactat un Euribor + 1, l’interès remuneratori seria 1,52% i el moratori el 3,52 %.

Nous criteris per a ser considerat deutor en el llindar d’exclusió i per a l’aplicabilitat del codi de bones pràctiques

Podeu consultar els criteris per a ser considerat deutor en el llindar de l’execlusió social a la pàgina 36387 del següent pdf: http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/15/pdfs/BOE-A-2013-5073.pdf (art. 3.1 del Reial Decret Llei 6/2012).

Per tal de poder accedir a l’aplicabilitat del codi de bones pràctiques, cal complir també els requisits de l’art. 3.2 i 5 de l’esmentat Reial Decret Llei (http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/15/pdfs/BOE-A-2013-5073.pdf ,pàgines 36388 i 36389). En particular, s’eleva el preu d’adquisició de l’habitatge.

Tingueu present que actualment es considera que estan en el llindar de l’exclusió, a aquests efectes i amb caràcter general, les unitats familiars amb ingressos inferiors a 3 vegades l’IPREM: 1597,53 euros/mes. S’incrementa el multiplicador en casos de discapacitat.

Si ja s’ha produït la subhasta i adjudicació de l’habitatge, la nova llei preveu que la moratòria de llançament s’estengui fins el 15 de maig de 2015.

Si esteu negociant amb l’entitat financera, amb la vista posada en el deute residual que us podria quedar si es procedís a l’execució hipotecària, tingueu present que actualment el valor d’adjudicació a l’entitat financera en cas de subhasta deserta s’ha elevat del 60 al 70% (sempre que es tracti d’habitatge habitual).

Així, si vau comprar un pis taxat en 300.000 euros, l’entitat financera se’l podria adjudicar per 210.000 euros ( i no per 180.000 euros com succeïa abans d’aquesta darrera reforma).  Per tant, ara heu de comparar 210.000 euros amb el deute pendent per tal d’esbrinar si us quedaria deute residual o no (sempre tenint en compte que, si s’anés a una execució hipotecària, el deute es veuria incrementat amb costes i interessos).

Si teniu clàusules sòl, us informem que finalment ha sortit publicada la sentència del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013 (anunciada per nota de premsa de 20 de març de 2013), que declara nul·les per manca de transparència certes clàusules sòl existents en contractes de préstec del BBVA, NovaCaixaGalícia i Cajamar Caja Rural. Fóra convenient preguntar a l’entitat bancària quines passes està seguint per tal d’implementar la sentència.