La mediació residencial

Descarregue-vos el díptic informatiu de la segona edició del Curs d’extensió universitària sobre gestió de conflictes en l’habitatge: la mediació residencial, organitzat per la Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial, Projecte “dret al Dret”, Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, clicant aquí. El curs comença el divendres, 28 de setembre de 2012.

 

Què és la mediació residencial?

Quines són les característiques de la mediació residencial?

Quins són els avantatges de la mediació?

Quins conflictes es poden gestionar a través de mediació residencial?

Qui és el mediador?

Qui mediarà el meu conflicte?

Vols saber més sobre la mediació residencial?

Què és la mediació residencial?

La mediació residencial es defineix com el procediment no judicial, voluntari i confidencial que facilita la comunicació entre les persones, perquè gestionin per elles mateixes una solució dels conflictes relacionats amb l’habitatge o de caràcter residencial, amb l’assistència d’una persona mediadora, que actua de manera imparcial i neutral.

La mediació és un mètode de resoldre els conflictes en el qual la persona mediadora acompanya les parts per tal que trobin la millor solució de conformitat amb els interessos de tothom. És un instrument a disposició de les persones en un conflicte relacionat amb l’habitatge que afavoreix la gestió positiva del conflicte, que redueix el malestar de les persones que hi estan implicades i també la duresa del problema.

El procés de mediació ajuda les parts a resoldre els seus conflictes, pacíficament, amb diàleg i comunicació. Són elles les protagonistes d’un procés que, amb el seu esforç, amb el treball conjunt i col•laboratiu, facilita que assoleixin un acord satisfactori per al seu concret problema. Aquí no hi ha vencedors ni vençuts: tots guanyen amb el consens.

En conseqüència, s’evita haver d’acudir a processos judicials que s’allarguen en el temps, alhora que es redueix el cost personal i material que aquest litigi pot comportar.

Tot plegat, amb l’objectiu de treballar per prevenir que les persones es quedin sense llar (el sensellarisme) i l’exclusió residencial.

Quines són les característiques de la mediació residencial?

Com en tota mediació, 4 són els caràcters dels procés de mediació: voluntarietat, confidencialitat, imparcialitat i neutralitat.

1. La voluntarietat

Les parts inicien la mediació perquè aquesta és la seva voluntat, de la mateixa manera que, si és el seu desig, poden desistir del procés. De la mateixa manera, el mediador pot posar fi a la mediació quan concorren determinades circumstàncies.

2. La confidencialitat

Tota la informació, oral o escrita, que sorgeixi en el procés de mediació ha de quedar reservada entre les parts i el mediador, per tant, no es pot revelar; excepte el resultat de la mediació, això és, si hi hagut o no acord, per motius estadístics o si el mediador detecta l’existència “d’una amenaça per a la vida o la integritat o psíquica d’una persona o de fets delictius perseguibles d’ofici”.

3. La imparcialitat

És un principi que incideix en el desenvolupament del procés i afecta a la persona mediadora: ha d’afavorir i potenciar per igual la participació de les parts afectades pel conflicte, procurant el màxim equilibri possible i sense decantar-se per cap d’elles en particular.

4. La neutralitat

Aquesta característica fa referència al resultat del procés de mediació, en concret, que la persona mediadora no ha de decidir ni imposar un acord sinó que el consens ha de ser fruit del treball i la col•laboració de les parts, que l’han de viure com a propi.

Quins són els avantatges de la mediació?

1. El protagonisme de les parts

A la mediació, les persones que tenen un problema relacionat amb l’habitatge són les protagonistes, decideixen sobre el resultat del seu conflicte, participant activament de la recerca d’una solució, en el benentès que no hi ha ningú millor que elles per conèixer els seus respectius interessos i necessitats.

2. Afavoreix solucions constructives i de futur

La mediació en l’àmbit residencial, en tant que procés de comunicació i de diàleg, propicia que les persones puguin parlar, que expressin quina és la seva percepció de la situació que les afecta, de fer-la arribar a l’altra part, de poder expressar els malentesos i les emocions que tot plegat provoca i, a partir d’aquí, treballar perquè trobin, de forma conjunta, opcions de solució de cara al futur.

3. Preserva la relació

La mediació possibilita que les parts del conflicte puguin expressar el que pensen, el que senten, els seus interessos i necessitats, fent aflorar aquells que són comuns i, per tant, que es puguin decidir i assumir compromisos que els integrin. Aquest procés, basat en el diàleg, fa que cap de les parts se senti com a perdedora i, en conseqüència, resulta més fàcil que puguin continuar amb algun tipus de relació, sigui de convivència (entre els veïns d’una escala) o merament jurídica (entre propietari i llogater, per exemple).

4. Major compliment de l’acord assolit conjuntament

En la mediació, són les parts les que participen activament del procés, s’hi impliquen per tal de trobar conjuntament aquelles solucions que tinguin en compte els seus interessos i necessitats, que els siguin útils i acceptables. Aquesta participació i responsabilització en el procés d’obtenció d’un compromís fa que augmentin les possibilitats que es respecti i es compleixi, més que no pas quan la decisió l’adopta i imposa un tercer (com ara l’autoritat judicial).

5. Menor temps en la resolució

El procés de mediació és flexible, s’adapta a les agendes del mediador i de les persones afectades en el problema, per la qual cosa el temps en la seva gestió és, en general, inferior al que es requereix en un procediment judicial.

Quins conflictes es poden gestionar a través de mediació residencial?

Els conflictes que arribin a la Clínica Jurídica de Dret Immobiliari i Mediació Residencial es tractaran mitjançant el Servei d’Informació de Mediació residencial (SIMR) i es caracteritzaran perquè poden ser:

• Divergències entre veïns d’un bloc de pisos: conflictes de comunitat, animals domèstics, soroll, àrees comunes.

• Divergències entre llogaters i propietaris: desnonament, impagament del lloguer, deures del llogater i del propietari, renovació del contracte.

• Divergències entre residents d’un mateix habitatge: habitabilitat, convivència estudiants, convivència en habitatges compartits, pagament de despeses comunes.

• Divergències entre residents d’un habitatge i tercers: impagaments d’ aigua, gas, electricitat, hipoteca, taxes i impostos.

Des del nou Servei, s’informarà els ciutadans i les ciutadanes dels avantatges de la mediació residencial com a eina de resolució de conflictes en l’habitatge, s’analitzarà la viabilitat de la mediació en el seu conflicte en concret, se’ls ajudarà a omplir els formularis corresponents i se’ls oferirà la possibilitat, si voluntàriament així ho manifesten, d’iniciar un procés de mediació que serà conduït per professionals experts.

Qui és el mediador?

La persona mediadora és un professional expert, amb una formació i preparació específica en tècniques mediadores que té com a finalitat afavorir la comunicació i el diàleg de les persones afectades pel conflicte per tal que, per elles mateixes, arribin a acords de solució.

El mediador no és un jutge ni tampoc un àrbitre que decideix o imposa la solució, sinó que, a través d’una escolta activa, facilita que les parts, conjuntament, puguin assolir acords obtinguts a través del diàleg i la participació col•laborativa de totes elles.

El mediador residencial és una persona flexible, preparada per escoltar diferents punts de vista i amb la capacitat per conduir el procés de mediació perquè les persones afectades pel conflicte trobin opcions constructives que facilitin la resolució del problema.

Qui mediarà el meu conflicte?

Dins de les nostres possibilitats i en el marc de diferents convenis de col•laboració, podem facilitar-te l’accés a mediador/res que intervindran en el teu cas de manera gratuïta per a tu, però si ho prefereixes pots escollir un mediador que coneguis o acudir al Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya i, si reuneixes els requisits, potser tampoc no hauràs de pagar.

Vols saber més sobre la mediació residencial?

Contacta amb nosaltres i t’oferirem una sessió informativa gratuïta i personalitzada on us explicarem en què consisteix i exactament quant duren normalment les sessions de mediació, així com altres detalls del procés.