Informes i iniciatives

Proposició de Llei de mesures contra el desnonament, el sobreendeutament i la insolvència (Congrés dels Diputats, octubre 2012 – Presentada pel Grup Parlamentari Socialista)

Proposició de Llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció davant de procediments d’execució hipotecària de l’habitatge habitual (Congrés dels Diputats, setembre 2012 – Presentada pel Parlament de Catalunya)

Projecte de Llei de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges (Setembre 2012)

Informe del Síndic sobre redreçament de deutes hipotecaris (Juliol 2012)

Proposició de Llei de modificació del RDLeg. 1/2007, Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris – Clàusula sòl (Congrés dels Diputats, juliol 2012 – Presentada pel Grup Parlamentari L’Esquerra Plural)

Avantprojecte de reforma de la Llei d’arrendaments urbans i del procediment de desnonament per impagament de la renda

Informe Defensor del Poble: crisi econòmica i deutors hipotecaris [pdf]

Proposició de Llei de mesures contra el sobreendeutament personal i de protecció davant de processos d’execució que afectin persones naturals, incloent el dret a l’habitatge

Proposició de Llei per a la creació d’una Comissió permanent per al compliment del mandat constitucional d’habitatge digne

Proposició de Llei de mesures urgents en matèria d’execució hipotecària

Iniciativa popular: dació en pagament, paralització dels desnonaments i lloguer social (reiniciada tramitació: BOCG 29/12/2011, sèrie D, núm. 8 )